Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10O là

03/12/2020 931

Câu Hỏi:
Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10O là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10O là 7, bao gồm:
- Ancol
CH3-CH2-CH2-CH2-OH: Butan – 1- ol
CH3-CH(CH3)CH2OH: 2 – metylpropan – 1- ol
CH3-CH2-CH(OH)-CH3: Butan – 2- ol
- Ete
CH3-C(OH)(CH3)-CH3: 2 – metylpropan – 2- ol
CH3-CH(CH3)-O-CH3: Isopropylmetyl ete / 2 - metoxypropan
CH3-CH2-O-CH2-CH3: Đietyl ete / etoxyetan.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X