Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?

03/12/2020 2,976

Câu Hỏi:
Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là những chất đồng đẳng.
→ CH3OH , C2H5OH là đồng đẳng của nhau

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X