Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H8O là

03/12/2020 715

Câu Hỏi:
Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H8O là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H8O là 3. CH3-CH2-CH2-OH, (CH3)2-CH-OH, CH3-O-CH2-CH3

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X