Trắc nghiệm hóa 11 bài 16: Hợp chất của cacbon

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 16: Hợp chất của cacbon có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, tính khử, bài tập phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 1. Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế CO trong phòng thí nghiệm

A. HCOOH (xt H2SO4 đặc) → H2O + CO

B. C + H2O (hơi) → CO + H2

C. C + CO2 → 2CO

D. 2C + O2 → CO

Câu 2. Quặng nào sau đây chứa CaCO3 ?

A. đolomit

B. cacnalit.

C. pirit.

D. xiđerit.

Câu 3. CO không khử được các oxit trong nhóm nào sau đây ?

A. Fe2O3, MgO

B. MgO, Al2O3

C. Fe2O3, CuO

D. ZnO, Fe2O3.

Câu 4. Nhóm nào sau đây gồm các muối không bị nhiệt phân ?

A. CaCO3 , Na2CO3 , KHCO3

B. Na2CO3 , K2CO3 , Li2CO3

C. Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2 , KHCO3

D. K2CO3 , KHCO3 , Li2CO3

Câu 5. Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm

A. CaCO3 + HCl

B. CaCO3 (t⁰ cao)

C. C + O2 (t⁰ cao)

D. CO + O2 (t⁰ cao)

Câu 12. Na2CO3 lẫn tạp chất là NaHCO3. Cách nào sau đây có thể thu được Na2CO3 tinh khiết ?

A. hòa tan vào nước rồi lọc

B. nung nóng

C. cho tác dụng với NaOH dư

D. cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 16: Hợp chất của cacbon

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 10D
Câu 2ACâu 11B
Câu 3BCâu 12B
Câu 4BCâu 13C
Câu 5ACâu 14C
Câu 6CCâu 15B
Câu 7BCâu 16D
Câu 8DCâu 17B
Câu 9DCâu 18D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X