Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen?

Xuất bản: 21/10/2023 - Cập nhật: 21/10/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong các chất đã cho, chất có thể chứa vòng benzen là: C8H6Cl2.
Giải thích:
Hợp chất chứa vòng benzen thì $\pi + v ≥ 4$
C10H16 có $\pi + v = 3$
C9H14BrCl có $\pi + v =1$
C7H12 có $\pi + v = 2$
C8H6Cl2 có $\pi + v = 5$

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O. biết A phản ứng với Na giải phóng H2. Công thức cấu tạo của A là

Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O. biết A phản ứng với Na giải phóng H2. Công thức cấu tạo của A là CH3 – CH2 – OH.

Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ

Dãy các hợp chất C6H6 , CH4 , C2H5OH là hợp chất hữu cơ.
Bổ sung: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon.

  • Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có hai nguyên tố là cacbon (C) và hiđro (H).  (Ví dụ: CH4, C2H4, C6H6,…)
  • Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử ngoài hai nguyên tố là cacbon và hiđro còn có các nguyên tố khác: oxi, nitơ, clo… (Ví dụ: C2H6O, C2H5O2N, CH3Cl,…)

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm chức

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm chức cacboxyl và amino.

Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố

Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố cacbon.

Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức?

H2N-CH2-COOH thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.

Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là:

Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là thường xảy ra chậm, không theo một hướng nhất định.

Trong phân tử hợp chất hữu cơ cacbon, hiđro, oxi có hoá trị lần lượt là:

Trong phân tử hợp chất hữu cơ cacbon, hiđro, oxi có hoá trị lần lượt là: IV; I; II.

Hợp chất hữu cơ E mạch hở, phân tử chỉ chứa nhóm chức este. Trong phân tử E có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. Từ E thực hiện các phương trình phản ứng sau:

E mạch hở chỉ chứa nhóm chức este, tác dụng với NaOH theo tỉ lệ nE : nNaOH = 1 : 2 → E là este hai chức → E có 4 oxi
E có số C = số O → E là C4H6O4
X, Y đều chứa 1Na nên E là HCOO-CH2-COO-CH3
MT < MF nên:
X là HCOONa; T là HCOOH
Y là HOCH2COONa; F là HOCH2COOH
Z là CH3OH
(a) Đúng, E chứa HCOO- (hay -O-CHO) nên có tráng bạc.

Hợp chất hữu cơ A gồm 3 nguyên tố C, H, O trong đó % mC = 48 , 65 % và % mH = 8 , 11 % . Biết khối lượng mol phân tử của A là 74. Xác định CTPT của A.

Hợp chất hữu cơ A gồm 3 nguyên tố C, H, O trong đó % mC = 48 , 65 % và % mH = 8 , 11 % . Biết khối lượng mol phân tử của A là 74. => CTPT của A là C3H6O2.

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X