Nung 34,6 gam hỗn hợp gồm Ca(HCO3)2 , NaHCO3 và KHCO3, thu được 3,6 gam H2O và m

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nung 34,6 gam hỗn hợp gồm Ca(HCO3)2 , NaHCO3 và KHCO3, thu được 3,6 gam H2O và m gam hỗn hợp các muối cacbonat. Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Theo đề bài phản ứng thu được hỗn hợp các muối cacbonat:
Ca(HCO3)2 $\overset {t⁰} \rightarrow $ CaCO3 + CO2 + H2O
2NaHCO3$\overset {t⁰} \rightarrow $Na2CO3 + CO2 + H2O
2KHCO3 $\overset {t⁰} \rightarrow $K2CO3 + CO2 + H2O
→ nCO2 = nH2O = 0,2 mol
Bảo toàn khối lượng có: mhh = m + mCO2 + mH2O
→ 34,6 = 3,6 + m + 0,2.44 → m = 22,2 gam.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X