Cho bốn chất rắn sau : NaCl, Na2CO3 , CaCO3 , BaSO4. Chỉ dùng thêm một cặp chất

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho bốn chất rắn sau : NaCl, Na2CO3 , CaCO3 , BaSO4. Chỉ dùng thêm một cặp chất nào dưới đây có thể nhận biết được bốn chất rắn trên ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hòa tan các chất rắn vào nước
+ Nếu chất rắn tan trong nước: NaCl; Na2CO3 (nhóm I)
+ Nếu chất rắn không tan trong nước: CaCO3 ; BaSO4 (nhóm II)
Nhận biết từng nhóm bằng HCl
Nhóm I: Có khí thoát ra là Na2CO3; không hiện tượng là NaCl
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O
Nhóm II: Có khí thoát ra là CaCO3; không hiện tượng là BaSO4.
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X