Cho 11,6 gam hỗn hợp gồm oxit và muối cacbonat của kim loại kiềm R. Hòa tan hết

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 11,6 gam hỗn hợp gồm oxit và muối cacbonat của kim loại kiềm R. Hòa tan hết hỗn hợp trên cần vừa đủ 0,2 mol HCl. Kim loại R là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ta có:
R2O + 2HCl → 2RCl + H2O
x 2x
R2CO3 + 2HCl → 2RCl + CO2 + H2O
y 2y mol
Theo bài ra: nHCl = 2x + 2y = 0,2 → x + y = nhh = 0,1 mol
Mhh = $\dfrac{11, 6}{0,1} = 116 (g/mol)
→ 2MR + 16 < 116 < 2MR + 60 → 28 < MR < 50. Vậy R là K.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X