Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau : X overset t⁰ rightarrow → X1 +

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau :
X $\overset {t⁰} \rightarrow $ X1 + CO2
X1 + H2O $\overset {t⁰} \rightarrow $ X2
X2 + Y $\overset {t⁰} \rightarrow $ X + Y1 + H2O
X2 + 2Y $\overset {t⁰} \rightarrow $ X + Y2 + 2H2O
Hai muối X, Y tương ứng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hai muối X, Y tương ứng là CaCO3 , NaHCO3. Ta có các PTHH như sau:
CaCO3 (X) → CaO (X1) + CO2
CaO (X1) + H2O → Ca(OH)2 (X2)
Ca(OH)2 (X2) + NaHCO3 (Y) → CaCO3 (X) + NaOH (Y1) + H2O
Ca(OH)2 + 2NaHCO3 (Y) → CaCO3 (X) + Na2CO3 (Y2) + 2H2O

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X