Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 24/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm là CaCO3 + HCl → H2O + CO2 + CaCl2.
Kiến thức:
Trong phòng thí nghiệm ta thường điều chế khí CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl (dùng bình kíp), do đó khí CO2 thu được còn bị lẫn một ít khí hiđro clorua và hơi nước. Phương trình phản ứng:
CaCO3(r) + 2HCl(dd) → CaCl2(dd) + CO2 (k) ↑ + H2O(l)
Để thu được CO2 tinh khiết (do có lẫn khí hiđro clorua, hơi nước) ta cho hỗn hợp khí và hơi qua bình đựng dung dịch NaHCO3 dư, hiđro clorua bị giữ lại. Tiếp tục cho hỗn hợp còn lại đi qua bình đựng H2SO4 đặc hoặc P2O5, hơi nước bị hấp thụ. Ta thu được CO2 tinh khiết.
HCl(k) + NaHCO3 (dd) → NaCl (dd) + CO2 (k) ↑ + H2O(l)
H2SO4 đặc hấp thụ hơi nước.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X