CO không khử được các oxit trong nhóm nào sau đây?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/11/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Hướng dẫn trả lời câu hỏi CO không khử được các oxit trong nhóm nào sau đây ? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm hóa 11 bài 16: Hợp chất của cacbon

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Khí CO không khử được chất nào sau đây?

TRẢ LỜI

CO không khử được các oxit trong nhóm MgO, Al2O3 vì CO chỉ khử được oxit của các kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học.

Khí CO không khử được chất nào sau đây

Khí CO không khử được chất nào sau đây?

Khí CO chỉ khử được các oxit kim loại từ ZnO trở về sau (thứ tự các kim loại nằm sau Zn trong dãy điện hóa).

Nhắc lại kiến thức: Tính chất hoá học của cacbon oxit - CO

- Phân tử CO có liên kết ba bền vững nên ở nhiệt độ thường C rất trơ, chỉ hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao.

- CO là oxit trung tính không có khả năng tạo muối → không tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit ở nhiệt độ thường.

Câu hỏi liên quan
Nhận định nào sau đây đúng khí nói về khí CO:

A. CO và CO2 đều là oxit axit

B. CO không phải oxit axit; CO2 là oxit axit

C. CO là chất có tính khử; CO2 là oxit axit

D. CO là oxit axit, CO2 là oxit không tạo muối

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X