Quặng nào sau đây chứa CaCO3 ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 19/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quặng nào sau đây chứa CaCO3 ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ta có quặng Đolomit: CaCO3.MgCO3
Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O
Pirit sắt: FeS2
Xiđerit: FeCO3

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3 còn lại là tạp chất trơ. Nung m gam đá này một thời gian thu được 0,78m gam chất rắn. Hiệu suất phân hủy CaCO3 là

Ta có mCaCO3 = 0,8m

CaCO3→ CaO + CO2
a a a (mol)

44a = m - 0,78m -> a = 0,005m

H % = $\dfrac{100.0,005m}{0,8m}.$ 100 % = 62,5 %

Vậy hiệu suất phân hủy CaCO3 là 62,5 %

Nung CaCO3 ở nhiệt độ cao, thu được chất khí X. Chất X là

Khí X là CO2: CaCO3 —> CaO (rắn) + CO2 (khí)

Nung 20 gam quặng đolomit (thành phần chính là CaCO3.MgCO3) và các tạp chất trơ ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí CO2. Thành phần % của CaCO3.MgCO3 trong quặng đolomit là

Thành phần % của CaCO3.MgCO3 trong quặng đolomit là 92%.
CaCO3.MgCO3 → CaO + MgO + 2CO2
nCO2 = 0,2 → nCaCO3.MgCO3 = 0,1
→ %CaCO3.MgCO3 = 0,1.184/2 = 92%

Nung CaCO3 ở nhiệt độ cao, thu được chất khí X. Chất X là

Khi nung CaCO3 ở nhiệt độ cao, phản ứng xảy ra theo phương trình:
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)
Theo PTHH, sản phẩm khí thu được là CO2 và chất rắn là CaO.
Vì vậy, nung CaCO3 ở nhiệt độ cao, thu được chất khí X. Chất X là CO2.

Cho sơ đồ các phản ứng sau:
(1) CaCO3 + CO2 + H2O → X
(2) X + 2Y → CaCO3 + Z + 2H2O
(3) X + Y → CaCO3 + T + H2O.
Các chất Z, T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

(1) → X là Ca(HCO3)2
Chọn Y là NaOH:
(2) Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
(3) Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + NaHCO3 + H2O.
Các chất Z, T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là Na2CO3, NaHCO3.

Có các chất rắn màu trắng, đựng trong các lọ riêng biệt không nhãn : CaCO3, NaCl, NaOH. Nếu dùng quỳ tím và nước thì có thể nhận ra

- Cho nước vào các mẫu chất rắn, mẫu không tan trong nước là CaCO3, 2 mẫu tan trong nước là NaCl và NaOH
- Dùng quỳ tím để nhận biết 2 dung dịch của 2 mẫu tan, dung dịch không làm đổi màu quỳ là NaCl, dung dịch làm đổi màu quỳ là NaOH
Đáp án: C

Loại đá nào sau đây không chứa CaCO3?

Thạch cao không chứa CaCO3, nó có dạng CaSO4.xH2O

Hòa tan 15 gam CaCO3 vào dung dịch CH3COOH dư. Thể tích CO2 thoát ra (đktc) là

Hòa tan 15 gam CaCO3 vào dung dịch CH3COOH dư. Thể tích CO2 thoát ra (đktc) là 3,36 lít.

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X