Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 26/04/2022 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…else…?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…else…: Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh (câu lệnh ghép) thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin và End;

phát biểu sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…else…
Ví dụ câu lệnh rẽ nhánh if…then…else… trong Pascal

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp cách viết các câu lệnh ghép nào sau đây là đúng:

A. Begin:

A := 1 ;

B := 5 ;

End ;

B. Begin ;

A := 1 ;

B := 5 ;

End ;

C. Begin

A := 1 ;

B := 5 ;

End ;

D. Begin

A := 1 ;

B := 5 ;

End ;

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng?

A. Const max = 50;

B. Const max := 50;

C. Const integer max = 50;

D. Const max 50;

Hãy chọn phương án ghép đúng. Với cấu trúc rẽ nhánh IF < điều kiện > THEN < câu lệnh 1 > ELSE < câu lệnh 2 >, câu lệnh 2 được thực hiện khi:

A. biểu thức điều kiện đúng và câu lệnh 1 thực hiện xong;

B. câu lệnh 1 được thực hiện;

C. biểu thức điều kiện sai;

D. biểu thức điều kiện đúng;

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X