Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp cách viết các câu lệnh ghép nào

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp cách viết các câu lệnh ghép nào sau đây là đúng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh ghép là:

Begin

< dãy các câu lệnh >;
End;

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X