Hãy chọn phương án ghép đúng. Với cấu trúc rẽ nhánh IF THEN ELSE , câu lệnh 2

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Hãy chọn phương án ghép đúng. Với cấu trúc rẽ nhánh IF < điều kiện > THEN < câu lệnh 1 > ELSE < câu lệnh 2 >, câu lệnh 2 được thực hiện khi:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Với cấu trúc rẽ nhánh IF < điều kiện > THEN < câu lệnh 1 > ELSE < câu lệnh 2 >, câu lệnh 1 được thực hiện khi điều kiện là đúng, câu lệnh 2 được thực hiện khi biểu thức điều kiện sai.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X