Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng?

04/12/2020 1,857

Câu Hỏi:
Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cấu trúc khai báo hằng là: CONST = ; trong đó Tên hằng được đặt theo quy tắc Pascal.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X