Trắc nghiệm Tin học 11 bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 9 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 9 Tin học lớp 11 về Cấu trúc rẽ nhánh.

Câu 2. Hãy chọn phương án ghép đúng.

Với cấu trúc rẽ nhánh IF < điều kiện > THEN < câu lệnh >, câu lệnh đứng sau THEN được thực hiện khi:

A. điều kiện được tính toán xong;

B. điều kiện được tính toán và cho giá trị đúng;

C. điều kiện không tính được;

D. điều kiện được tính toán và cho giá trị sai;

Câu 3. Hãy chọn phương án ghép đúng. Với cấu trúc rẽ nhánh IF < điều kiện > THEN < câu lệnh 1 > ELSE < câu lệnh 2 >, câu lệnh 2 được thực hiện khi:

A. biểu thức điều kiện đúng và câu lệnh 1 thực hiện xong;

B. câu lệnh 1 được thực hiện;

C. biểu thức điều kiện sai;

D. biểu thức điều kiện đúng;

Câu 4. Hãy chọn cách dùng sai.

Muốn dùng biến X lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai biến A, B có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau:

A. if A <= B then X := A else X := B;

B. if A < B then X := A;

C. X := B; if A < B then X := A;

D. if A < B then X := A else X := B;

Câu 6. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…else…?

A. Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn;

B. Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn;

C. Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin và End;

D. Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin và End

Câu 7. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp cách viết các câu lệnh ghép nào sau đây là đúng:

A. Begin:

A := 1 ;

B := 5 ;

End ;

B. Begin ;

A := 1 ;

B := 5 ;

End ;

C. Begin

A := 1 ;

B := 5 ;

End ;

D. Begin

A := 1 ;

B := 5 ;

End ;

Câu 8. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A. B. C có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng ?

A. If A. B. C > 0 then ……

B. If (A > 0) and (B > 0) and (C > 0) then ……

C. If A > 0 and B > 0 and C > 0 then ……

D. If (A > 0) or (B > 0) or (C > 0) then……

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 C
Câu 2 B Câu 7 D
Câu 3 C Câu 8 B
Câu 4 B Câu 9 A
Câu 5 B Câu 10 C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X