Trắc nghiệm Tin học 11 bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 9 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 9 Tin học lớp 11 về Cấu trúc rẽ nhánh.

Câu 1. Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng câu lệnh IF – THEN, sau IF là <điều kiện> . Điều kiện là
Câu 2. Hãy chọn phương án ghép đúng.

Với cấu trúc rẽ nhánh IF < điều kiện > THEN < câu lệnh >, câu lệnh đứng sau THEN được thực hiện khi:
Câu 3. Hãy chọn phương án ghép đúng. Với cấu trúc rẽ nhánh IF < điều kiện > THEN < câu lệnh 1 > ELSE < câu lệnh 2 >, câu lệnh 2 được thực hiện khi:
Câu 4. Hãy chọn cách dùng sai.

Muốn dùng biến X lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai biến A, B có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau:
Câu 5. Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh ?
Câu 6. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…else…?
Câu 7. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp cách viết các câu lệnh ghép nào sau đây là đúng:
Câu 8. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A. B. C có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng ?
Câu 9. Cho đoạn chương trình:

x:=2;
y:=3;
IF x > y THEN F:= 2*x – y ELSE
IF x=y THEN F:= 2*x ELSE F:= x*x + y*y ;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị F là:
Câu 10. Điều kiện $\left\{\begin{matrix}

x\geqslant 2\\

x < 5

\end{matrix}\right.$ trong Pascal được biểu diễn bằng biểu thức nào:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 C
Câu 2 B Câu 7 D
Câu 3 C Câu 8 B
Câu 4 B Câu 9 A
Câu 5 B Câu 10 C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X