Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Các phép toán điều kiện gồm có: >, <, >=, <=, < >.Vậy A>B là biểu thức điều kiện (chứa phép toán điều kiện)

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X