Hãy chọn cách dùng sai.Muốn dùng biến X lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Hãy chọn cách dùng sai.

Muốn dùng biến X lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai biến A, B có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Câu lệnh if A < B then X := A; → chỉ đưa ra được trường hợp A < B còn trường hợp A > B thì không đưa ra được giá trị nhỏ nhất trong hai biến.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X