Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A. B. C

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A. B. C có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A. B. C có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If như sau:
If (A > 0) and (B > 0) and (C > 0) then ……
=> Đáp án B đúng.
Đáp án A và C sai vì để kiểm tra mỗi giá trị của một đối tượng thì cần để mô tả riêng cho mỗi đối tượng cùng giá trị đó trong ngoặc đơn.
Đáp án D sai vì để kiểm tra đồng thời cả 3 giá trị của 3 đối tượng cần dùng "and", không phải dùng "or".

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các câu lệnh Pascal nào sau đây được viết đúng:

Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu là: IF <điều kiện=""> THEN ;
Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ là: IF <điều kiện=""> THEN ELSE ;
Trong đó điều kiện là các phép toán điều kiện. Các phép toán điều kiện như >, <, >=, <=, <>
=> Câu lệnh Pascal If x > 4 then a:=b else m:=n được viết đúng.

Để thiết lập địa chỉ IP cho card mạng eth0 dùng lệnh ifconfig, ta phải thực hiện lệnh nào sau đây

Để thiết lập địa chỉ IP cho card mạng eth0 dùng lệnh ifconfig, ta phải thực hiện lệnh ifconfig eth0 172.16.10.11 netmask 255.255.255.0

Chọn câu lệnh Pascal hợp lệ trong các câu sau:

Câu lệnh Pascal hợp lệ là: If a > b then max : = a else max : = b;
Theo sau If là các phép toán điều kiện. Các phép toán điều kiện như >, <, >=, <=, <> → loại A, D
Phép gán phải là dấu := → loại B
=? câu lệnh If a > b then max : = a else max : = b; là hợp lệ.

Công thức nào sau đây là một công thức đúng cú pháp:

Công thức đúng cú pháp là: =IF(OR(1>2,"Đúng"="Đúng"),"Đúng","Sai")

Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là gì?

Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ là: If <Điều kiện> then Else < Câu lệnh 2>;
Trong đó: Câu lệnh 1 được thực hiện khi điều kiện là đúng, câu lệnh 2 được thực hiện khi biểu thức điều kiện sai.

Lệnh if CONDITION { Khối lệnh } có tác dụng gì?

Nếu CONDITION đúng thì thực hiện Khối lệnh, nếu sai thì bỏ qua

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X