Hãy chọn phương án ghép đúng.Với cấu trúc rẽ nhánh IF THEN , câu lệnh đứng sau

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Hãy chọn phương án ghép đúng.

Với cấu trúc rẽ nhánh IF < điều kiện > THEN < câu lệnh >, câu lệnh đứng sau THEN được thực hiện khi:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cấu trúc rẽ nhánh IF < điều kiện > THEN < câu lệnh >, câu lệnh đứng sau THEN được thực hiện khi điều kiện được tính toán và cho giá trị đúng. Nếu sai câu lệnh không được thực hiện.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X