Điều kiện leftbeginmatrixxgeqslant 2 x endmatrixright. trong Pascal được biểu

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Điều kiện $\left\{\begin{matrix}

x\geqslant 2\\

x < 5

\end{matrix}\right.$ trong Pascal được biểu diễn bằng biểu thức nào:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong toán học dấu móc nhọn là phép và được biểu diễn trong Pascal là and. Dấu lớn hơn hoặc bằng được kí hiệu >= .

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X