Cho đoạn chương trình:x:=2;y:=3;IF x > y THEN F:= 2*x – y ELSEIF x=y THEN F:=

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 06/01/2021 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Cho đoạn chương trình:

x:=2;
y:=3;
IF x > y THEN F:= 2*x – y ELSE
IF x=y THEN F:= 2*x ELSE F:= x*x + y*y ;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị F là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Câu lệnh x:=2; gán cho x giá trị bằng 2
Câu lệnh y:=3; → gán cho y giá trị bằng 3.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X