Tìm x biết 3x2 + 8x + 5 = 0

30/11/2020 56

Câu Hỏi:
Tìm x biết 3${x}^{2}$ + 8x + 5 = 0
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Ta có 3${x}^{2}$ + 8x + 5 = 0$\Leftrightarrow$ 3${x}^{2}$ + 3x + 5x + 5 = 0 $\Leftrightarrow$ 3x(x + 1) + 5(x + 1) = 0$\Leftrightarrow$ (3x + 5)(x + 1) = 0
Vậy ${x}{=}\dfrac{{{-}{5}}}{3}{;}{ }{x}{=}{-}{1}$

Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X