Đa thức 25 - a2 + 2ab - b2 được phân tích thành

30/11/2020 625

Câu Hỏi:
Đa thức ${25}{ }{-}{ }{a}^{2}{ }{+}{ }{2}{a}{b}{ }{-}{ }{b}^{2}$ được phân tích thành
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Ta có
${25}{ }{-}{ }{a}^{2}{ }{+}{ }{2}{a}{b}{ }{-}{ }{b}^{2}{ }{ }{=}{ }{25}{ }{-}{ }{(}{a}^{2}{ }{-}{ }{2}{a}{b}{ }{+}{ }{b}^{2}{)}{ }{ }{=}{ }{5}^{2}{ }{-}{ }{{^{(}{a}{ }{-}{ }{b}{)}}}{^2}$

= (5 + a - b)(5 - a + b)
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X