Ta có x2 - 7xy + 10y2 = (x - 2y)(...). Biểu thức thích hợp điền vào dấu ... là

30/11/2020 71

Câu Hỏi:
Ta có ${x}^{2}{ }{-}{ }{7}{x}{y}{ }{+}{ }{10}{y}^{2}$ = (x - 2y)(...). Biểu thức thích hợp điền vào dấu ... là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Ta có
${x}^{2}{ }{-}{ }{7}{x}{y}{ }{+}{ }{10}{y}^{2}{ }{=}{ }{x}^{2}{ }{-}{ }{2}{x}{y}{ }{-}{ }{5}{x}{y}{ }{+}{ }{10}{y}^{2}{=}{ }{(}{x}^{2}{ }{-}{ }{2}{x}{y}{)}{ }{-}{ }{(}{5}{x}{y}{ }{-}{ }{10}{y}^{2}{)}$

= x(x - 2y) - 5y(x - 2y)
= (x - 2y)(x - 5y)
Vậy ta cần điền x - 5y
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X