Phân tích đa thức x4+ 64 thành hiệu hai bình phương, ta được

Xuất bản: 30/11/2020 - Cập nhật: 30/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phân tích đa thức ${x}^{4}$+ 64 thành hiệu hai bình phương, ta được

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Ta có
${x}^{{{4}{ }}}{+}{ }{64}{ }{=}{ }{{{(}{x}^{2}{)}}}{2}{ }{+}{ }{16}{x}^{2}{ }{+}{ }{64}{ }{-}{ }{16}{x}^{2}{=}{ }{{{(}{x}^{2}{)}}}{^2}{ }{+}{ }{2}{.}{8}{.}{x}{ }{+}{ }{8}^{2}{ }{-}{ }{{{(}{4}{x}{)}}}{^2}{ }{=}{ }{{{(}{x}^{2}{ }{+}{ }{8}{)}}}{^2}{ }{-}{ }{{^{(}{4}{x}{)}}}{^2}$
Đáp án cần chọn là: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X