Phân tích đa thức m.n3 - 1 + m - n3 thành nhân tử, ta được:

30/11/2020 123

Câu Hỏi:
Phân tích đa thức ${m}{.}{n}^{3}{ }{-}{ }{1}{ }{+}{ }{m}{ }{-}{ }{n}^{3}$ thành nhân tử, ta được:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
${m}{.}{n}^{3}{ }{-}{ }{1}{ }{+}{ }{m}{ }{-}{ }{n}^{3}{ }{ }{=}{ }{(}{m}{n}^{3}{ }{-}{ }{n}^{3}{)}{ }{+}{ }{(}{m}{ }{-}{1}{)}{ }{ }{=}{ }{n}^{3}{(}{m}{ }{-}{ }{1}{)}{ }{+}{ }{(}{m}{ }{-}{ }{1}{)}{ }{ }{=}\left({{{n}^{3}{+}{1}}}\right)\left({{{m}{-}{1}}}\right){=}{ }{(}{n}{ }{+}{ }{1}{)}{(}{n}^{2}{ }{-}{ }{n}{ }{+}{ }{1}{)}{(}{m}{ }{-}{ }{1}{)}$
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X