Điền vào chỗ trống 4x2+ 4x - y2+ 1 = (...)(2x + y + 1)

30/11/2020 106

Câu Hỏi:
Điền vào chỗ trống 4${x}^{2}$+ 4x - ${y}^{2}$+ 1 = (...)(2x + y + 1)
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
${4}{x}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}{ }{-}{ }{y}^{2}{ }{+}{ }{1}{ }{=}{ }{(}{{^{(}{2}{x}{)}}}{2}{ }{+}{ }{2}{.}{2}{x}{ }{+}{ }{1}{)}{ }{-}{ }{y}^{2}{=}{ }{{^{(}{2}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{2}{ }{-}{ }{y}^{{{2}}}{ }$
= (2x + 1 - y)(2x + 1 + y)
= (2x - y + 1)(2x + y + 1)
Vậy đa thức trong chỗ trống là 2x - y + 1
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X