Phân tích đa thức x2 - 6x + 8 thành nhân tử ta được

30/11/2020 172

Câu Hỏi:
Phân tích đa thức ${x}^{2}$ - 6x + 8 thành nhân tử ta được
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Ta có ${x}^{2}$- 6x + 8
= ${x}^{2}$ - 4x - 2x + 8
= x(x - 4) - 2(x - 4)
= (x - 4)(x - 2)
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X