Phân tích đa thức x2 - 7x + 10 thành nhân tử ta được

30/11/2020 46

Câu Hỏi:
Phân tích đa thức ${x}^{2}$ - 7x + 10 thành nhân tử ta được
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Ta có ${x}^{2}$ - 7x + 10
= ${x}^{2}$ - 2x - 5x + 10
= x(x - 2) - 5(x - 2) = (x - 5)(x - 2)
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X