Phân tích đa thức x8 + 4 thành hiệu hai bình phương, ta được

30/11/2020 65

Câu Hỏi:
Phân tích đa thức ${x}^{8}$ + 4 thành hiệu hai bình phương, ta được
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Ta có
${x}^{8}{+}{4}{=}\left({x}^{4}\right){^2}{+}{4}{x}^{4}{+}{4}{-}{4}{x}^{4}{=}\left({x}^{4}\right){^2}{+}{2}{.}{2}{.}{x}^{2}{+}{2}^{2}{-}\left({{{2}{x}^{2}}}\right){^2}{=}\left({{{x}^{4}{+}{2}}}\right){2}{-}\left({{{2}{x}^{2}}}\right){^2}$
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X