Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat

Xuất bản: 18/05/2023 - Cập nhật: 22/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Công thức của benzyl axetat là CH3COOCH2C6H5.
Công thức phân tử của benzyl axetat CH3COOCH2C6H5
Công thức phân tử của benzyl axetat CH3COOCH2C6H5

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Benzyl axetat là một loại este có mùi hoa nhài. Hãy cho biết số nguyên tử cacbon có trong phân tử benzyl axetat?

Benzyl axetat là một loại este có mùi hoa nhài. Số nguyên tử cacbon có trong phân tử benzyl axetat là 9

Benzyl axetat là este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

Benzyl axetat là este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là CH3COOCH2C6H5.

Etyl butirat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl butirat là

Etyl butirat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl butirat là $CH _{3}\left( CH _{2}\right)_{2} COOC _{2} H _{5}$

Cho các phát biểu sau:

(1) Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ là phản ứng thuận nghịch.

(2) Xà phòng hóa chất béo luôn thu được glyxerol và xà phòng.

(3) Benzyl axetat là este có mùi chuối chín.

(4) Tơ nilon - 6,6; tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp.

(1) Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazo là phản ứng thuận nghịch

→ Sai. Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazo là phản ứng 1 chiều

(2) Đúng

(3) Benzyl axetat là este có mùi chuối chín

→ Sai. Benzyl axetat là este có mùi hoa nhài, isoamyl axetat có mùi chuối chín

Dãy hoá chất nào sau đây cần sử dụng để điều chế được benzyl axetat ?

Để điều chế benzyl axetat cần phản ứng este hóa của ancol benzylic và axit axetic.

Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là

Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là $C _{2} H _{5} COOC _{2} H _{5}$

Este có mùi dứa là

Este có mùi dứa là etyl butirat. Công thức của etyl butirat là CH3(CH2)2COOC2H5.

Cho dãy các chất: metyl axetat, benzyl axetat, tristearin, vinyl acrylat, phenyl fomat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ra ancol là

metyl axetat
CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH
benzyl axetat
CH3COOCH2C6H5 + NaOH → CH3COONa + C6H5CH2OH
tristearin
(C17H35COO)3C3H5 + NaOH → C17H35COONa + C3H5(OH)3
vinyl acrylat
CH2=CHCOOCH=CH2 + NaOH → CH2=CH-COONa + CH3CHO
phenyl fomat
HCOOC6H5 + NaOH → HCOONa + C6H5ONa + H2O

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X