Ta có (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24 = (x2 + 7x + a)(x2 + 7x + b) với a, b là

30/11/2020 300

Câu Hỏi:
Ta có (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24 = (${x}^{2}$ + 7x + a)(${x}^{2}$ + 7x + b) với a, b là các số nguyên và a < b. Khi đó a - b bằng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Ta có T = (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24
= [(x + 2)(x + 5)].[(x + 3)(x + 4)] - 24
= (${x}^{2}$ + 7x + 10).(${x}^{2}$ + 7x + 12) - 24
Đặt ${x}^{2}$ + 7x + 11= t, ta được
T = (t - 1)(t + 1) - 24 = ${t}^{2}$ - 1 - 24 = ${t}^{2}$ - 25 = (t - 5)(t + 5)
Thay t = ${x}^{2}$ + 7x + 11, ta được
T = (t - 5)(t + 5) = (${x}^{2}$ + 7x + 11 - 5)( ${x}^{2}$ + 7x + 11 + 5)
= (${x}^{2}$ + 7x + 6)( ${x}^{2}$ + 7x + 16)
Suy ra a = 6; b = 16 => a - b = -10

Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X