N tham gia góp ý dự thảo Hiến pháp là việc làm thể hiện dân chủ trong lĩnh vực

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 12/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

N tham gia góp ý dự thảo Hiến pháp là việc làm thể hiện dân chủ trong lĩnh vực chính trị, việc làm đó đảm bảo quyền nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

N tham gia góp ý dự thảo Hiến pháp là việc làm thể hiện dân chủ trong lĩnh vực chính trị, việc làm đó đảm bảo quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Quyền nào dưới đây là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị là quyền tự do báo chí

Giải thích:
Nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị gồm có:
- Quyền ứng cử, bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước
- Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Bạn K cho rằng học sinh lớp 11 thì không được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị vì chưa đủ 18 tuổi. Em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để giúp K hiểu rõ hơn về quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?

Bạn K cho rằng học sinh lớp 11 thì không được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị vì chưa đủ 18 tuổi. Để giúp K hiểu rõ hơn về quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị, em sẽ lựa chọn phương án: Được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở một số nội dung.

Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở:

Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Giải thích:
Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công dân gồm có:
- Quyền tham gia kiến vào công việc chung của đất nước, của ngành mình, địa phương mình và cơ quan đơn vị mình.

Khẳng định nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

Khẳng định không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị là: Công dân có quyền quyết định mọi vấn đề chung của Nhà nước.

Kiến thức bổ sung:
Dân chủ trong lĩnh vực chính trị bao gồm:
- Quyền ứng cử, bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước

Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở

Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X