Chọn câu đúng nhất

30/11/2020 24

Câu Hỏi:
Chọn câu đúng nhất
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Ta có
${x}^{3}{ }{+}{ }{x}^{2}{ }{-}{ }{4}{x}{ }{-}{ }{4}{ }{=}{ }{(}{x}^{3}{ }{+}{ }{x}^{2}{)}{ }{-}{ }{(}{4}{x}{ }{+}{ }{4}{)}{ }{ }{=}{ }{x}^{2}{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}{ }{-}{ }{4}{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}{ }{=}{ }{(}{x}^{2}{ }{-}{ }{4}{)}{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}$
= (x - 2)(x + 2)(x + 1) nên A đúng
${x}^{2}{ }{+}{ }{10}{x}{ }{+}{ }{24}{ }{=}{ }{x}^{2}{ }{+}{ }{6}{x}{ }{+}{ }{4}{x}{ }{+}{ }{24}$
= x(x + 6) + 4(x + 6) = (x + 4)(x + 6) nên B đúng
Vậy cả A, B đều đúng
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X