Chọn câu sai

30/11/2020 32

Câu Hỏi:
Chọn câu sai
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Ta có
+) 3${x}^{2}$ - 5x - 2 = 3${x}^{2}$+ x - 6x - 2 = x(3x + 1) - 2(3x + 1) = (x - 2)(3x + 1) nên A đúng.
+) ${x}^{2}$ + 5x + 4 = ${x}^{2}$ + x + 4x + 4 = x(x + 1) + 4(x + 1) = (x + 4)(x + 1) nên B đúng
+) ${x}^{2}$ - 9x + 8 = ${x}^{2}$- x - 8x + 8 = x(x - 1) - 8(x - 1) = (x - 8)(x - 1) nên C sai
+) ${x}^{2}$ + x - 6 = ${x}^{2}$+ 3x - 2x - 6 = x(x + 3) - 2(x + 3) = (x - 2)(x + 3) nên D đúng
Đáp án cần chọn là: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X