Chọn câu đúng

30/11/2020 98

Câu Hỏi:
Chọn câu đúng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Ta có
+)
${x}^{4}{ }{+}{ }{4}{x}^{2}{ }{-}{ }{5}{ }{=}{ }{x}^{4}{ }{-}{ }{x}^{2}{ }{+}{ }{5}{x}^{2}{ }{-}{ }{5}{ }{=}{ }{x}^{2}{(}{x}^{2}{ }{-}{ }{1}{)}{ }{+}{ }{5}{(}{x}^{2}{ }{-}{ }{1}{)}{ }{=}{ }{(}{x}^{2}{ }{+}{ }{5}{)}{(}{x}^{2}{ }{-}{ }{1}{)}$
= (${x}^{2}$ + 5)(x - 1)(x + 1) nên A đúng
+) ${x}^{2}$+ 5x + 4 = ${x}^{2}$ + x + 4x + 4 = x(x + 1) + 4(x + 1) = (x + 4)(x + 1) nên B sai
+) ${x}^{2}$ - 9x + 8 = ${x}^{2}$ - x - 8x + 8 = x(x - 1) - 8(x - 1) = (x - 1)(x - 8) nên C sai
+) ${x}^{2}$ + x - 6 = ${x}^{2}$- 2x + 3x - 6 = x(x - 2) + 3(x - 2) = (x - 2)(x + 3) nên D sai

Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X