Phân tích đa thức A = ab(a + b) - bc(b + c) - ac(c - a) thành nhân tử ta được

30/11/2020 106

Câu Hỏi:
Phân tích đa thức A = ab(a + b) - bc(b + c) - ac(c - a) thành nhân tử ta được
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Ta có b + c = (a + b) + (c - a) nên
A = ab(a + b) - bc[(a + b) + (c - a)] - ac(c - a)
= ab(a + b) - bc(a + b) - bc(c - a) - ac(c - a)
= b(a + b)(a - c) - c(c - a)(b + a)
= (a + b)(a - c)(b + c)
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X