Nồng độ mol của anion có trong 100 ml dung dịch có chứa 4,26 gam Al(NO3)3 là:

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 10/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nồng độ mol của anion có trong 100 ml dung dịch có chứa 4,26 gam Al(NO3)3 là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nồng độ mol của anion có trong 100 ml dung dịch có chứa 4,26 gam Al(NO3)3 là 0,6M.
nAl(NO3)3= 0,02 mol; CM Al(NO3)3= 0,02/0,1= 0,2M
Al(NO3)3 → Al3++ 3NO3-
0,2M → 0,6M

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X