Tính nồng độ mol của phân tử trong dung dịch Ba(OH)2 có tổng nồng độ các ion là

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tính nồng độ mol của phân tử trong dung dịch Ba(OH)2 có tổng nồng độ các ion là 0,15M?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH-
xM xM 2xM
Tổng nồng độ các ion là x + 2x= 0,15M suy ra x= 0,05M

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X