Dãy nào sau đây gồm các chất điện li?

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dãy nào sau đây gồm các chất điện li?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Axit, bazơ và muối là chất điện li.
Lưu ý:
- Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:
+ Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH...
+ Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...
- Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:
+ Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,...
+ Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...
+ Hầu hết các muối.
- Chất không điện li: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; các dung dịch ancol etylic (C2H5OH), glixerol (C3H5(OH)3) - Chất không điện li, C6H6,…
A. SO2 - chất không điện li
B. Cl2 - chất không điện li
C. CH4 - chất không điện li
=> Đáp án D. NaCl, HCl đều là 2 chất điện li mạnh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chất nào sau đây không phải là chất điện li?

C2H5OH khi tan trong nước không phân li ra được ion nên không phải là chất điện li.

Cho các chất: phèn K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt. Số chất điện li là:

Cho các chất: phèn K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt. Số chất điện li là 7

Chất nào sau đây là chất điện li?

Axit, bazơ và muối là các chất điện li nên axit sunfuric là đáp án đúng.

Cho các chất: NaOH, HF, HBr, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), HCOONa, NaCl, NH4NO3. Tổng số chất thuộc chất điện li và chất điện li mạnh là:

Chất điện li gồm:NaOH, HF, HBr, CH3COOH , HCOONa, NaCl, NH4NO3
Chất điện li mạnh gồm: NaOH, HBr, HCOONa, NaCl, NH4NO3

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi:

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi một số ion trong dung dịch kết hợp với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.

Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn là

Trong hợp kim Fe bị ăn mòn trước thì Fe phải có tính khử mạnh hơn
Tính khử của các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần : Zn > Fe > Sn > Cu
→ Hợp kim Cu-Fe (I) và Sn-Fe (IV) thì Fe bị ăn mòn trước
Đối với cặp hợp kim Fe-C (III), anot là Fe, catot là C → Fe bị ăn mòn

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X