Tính nồng độ cation có trong dung dịch thu được thu được khi trộn 400 ml dung

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tính nồng độ cation có trong dung dịch thu được thu được khi trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3M?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

nFe2(SO4)3= 0,4.0,2= 0,08 mol; nFeCl3= 0,1.0,3=0,03 mol
CM Fe2(SO4)3= 0,08/0,5=0,16M; CM FeCl3= 0,03/0,5= 0,06M
Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + 3SO42-
0,16M 0,32 M
FeCl3 → Fe3+ + 3Cl-
0,06 M 0,06 M
CM Fe3+= 0,32+ 0,06= 0,38M

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X