Một học sinh đang ngắm chừng vô cực một tiêu bản qua kính hiển vi. Đáp án nào

15/01/2021 12

Câu Hỏi:
Một học sinh đang ngắm chừng vô cực một tiêu bản qua kính hiển vi. Đáp án nào sau đây sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đáp án A sai vì:
Một học sinh đang ngắm chừng vô cực một tiêu bản qua kính hiển vi. Đáp án nào
B, C, D - đúng

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X