Một học sinh đang ngắm chừng một tiêu bản qua kính hiển vi. Đáp án nào sau đây

15/01/2021 15

Câu Hỏi:
Một học sinh đang ngắm chừng một tiêu bản qua kính hiển vi. Đáp án nào sau đây đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Đáp án cần chọn là: B
A - sai vì tiêu bản phải nằm ngoài khoảng${O}_1{F}_1$ và gần ${F}_1$
B - đúng
C - sai vì: ảnh ${A}_1{B}_1$ là ảnh thật
D - sai vì: ảnh cuối cùng ${A}_2{B}_2$ là ảnh ảo

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X