Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 31 Mắt

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 bài 31 Mắt có đáp án

Câu 1. Cấu tạo quang học của mắt từ ngoài vào trong gồm:
Câu 2. Cấu tạo quang học của mắt gồm:
Câu 3. Khi nói về sự điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng?
Câu 4. Khi nói về sự điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 5. Để quan sát rõ các vật thì mắt phải điều tiết sao cho:
Câu 6. Điểm cực viễn (Cv) của mắt là:
Câu 7. Điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ khi không điều tiết là:
Câu 8. Điểm cực cận (Cc) của mắt là:
Câu 9. Mắt điều tiết mạnh nhất khi quan sát các vật đặt ở:
Câu 10. Xét về phương diện quang hình, mắt có tác dụng tương đương với hệ quang học nào sau đây?
Câu 11. Khi nói về các tật của mắt, phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 12. Khi nói về các tật của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng?
Câu 13. Khi nói về các cách sửa tật của mắt, phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 14. Khi nói về các cách sửa tật của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng?
Câu 15. Để khắc phục tật cận thị của mắt khi quan sát các vật ở vô cực mà mắt không điều tiết thì phải ghép thêm vào mắt một thấu kính:
Câu 16. Đối với mắt bị cận thị, nếu muốn quan sát các vật ở vô cực mà không điều tiết, thì cần đeo thêm một thấu kính:
Câu 17. Để khắc phục tật viễn thị của mắt khi quan sát các vật ở vô cực mà mắt không điều tiết thì phải ghép thêm vào mắt một thấu kính:
Câu 18. Đối với mắt bị viễn thị, nếu muốn quan sát các vật ở vô cực mà không điều tiết, thì cần đeo thêm một thấu kính:
Câu 19. Khi nhìn thấy vật, bộ phận của mắt có vai trò như phim trong máy ảnh là:
Câu 20. Khi nhìn vật trên trục của mắt, khoảng cách từ vật thay đổi mà mắt vẫn nhìn được vật là do:
Câu 21. Ý kiến nào sau đây đúng về sự điều tiết của mắt?
Câu 22. Mắt tốt thì không có biểu hiện:
Câu 23. Mắt không có tật là mắt:
Câu 24. Để nhìn rõ một vật, cần có các điều kiện:
Câu 25. Người có mắt bị cận thì
Câu 26. Ý kiến nào sau đây không đúng về mắt viễn?
Câu 27. Ý kiến nào sau đây đúng về mắt viễn?
Câu 28. Sự điều tiết của mắt là gì ?

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 31 Mắt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 15B
Câu 2CCâu 16A
Câu 3CCâu 17D
Câu 4BCâu 18C
Câu 5BCâu 19A
Câu 6DCâu 20A
Câu 7ACâu 21A
Câu 8BCâu 22C
Câu 9BCâu 23A
Câu 10BCâu 24A
Câu 11DCâu 25D
Câu 12CCâu 26D
Câu 13CCâu 27A
Câu 14DCâu 28A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X