Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 31 Mắt

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 bài 31 Mắt có đáp án

Câu 1. Cấu tạo quang học của mắt từ ngoài vào trong gồm:

A.Giác mạc, thủy dịch, thể thủy tinh, lòng đen (con ngươi), dịch thủy tinh, võng mạc

B.Thủy dịch, giác mạc, thể thủy tinh, lòng đen (con ngươi), dịch thủy tinh, võng mạc

C.Giác mạc, thủy dịch, lòng đen (con ngươi), thể thủy tinh, dịch thủy tinh, võng mạc

D.Lòng đen (con ngươi), giác mạc, thủy dịch, võng mạc, thể thủy tinh, dịch thủy tinh

Câu 2. Cấu tạo quang học của mắt gồm:

A.Giác mạc, thủy dịch, thể thủy tinh, võng mạc

B.Thủy dịch, giác mạc, lòng đen (con ngươi), võng mạc

C. Giác mạc, thủy dịch, lòng đen (con ngươi), thể thủy tinh, dịch thủy tinh, võng mạc

D.Giác mạc, thủy dịch, võng mạc, thể thủy tinh, dịch thủy tinh

Câu 3. Khi nói về sự điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Do có sự điều tiết, nên mắt có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt

B.Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thể thuỷ tinh của mắt cong dần lên

C.Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thể thuỷ tinh của mắt xẹp dần xuống

D.Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì thể thuỷ tinh của mắt xẹp dần xuống

Câu 4. Khi nói về sự điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là sai?

A.do có sự điều tiết, nên mắt không phải lúc nào mắt cũng có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt

B.khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thể thuỷ tinh của mắt cong dần lên

C. khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thể thuỷ tinh của mắt xẹp dần xuống

D.khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì thể thuỷ tinh của mắt cong dần lên

Câu 5. Để quan sát rõ các vật thì mắt phải điều tiết sao cho:

A.Độ tụ của mắt luôn giảm xuống

B.Ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc

C.Độ tụ của mắt luôn tăng lên

D.Ảnh của vật nằm giữa thuỷ tinh thể và võng mạc

Câu 6. Điểm cực viễn (Cv) của mắt là:

A. Khi mắt không điều tiết, điểm gần nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc

B. Khi mắt điều tiết tối đa, điểm xa nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc

C. Khi mắt điều tiết tối đa, điểm gần nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc

D. Khi mắt không điều tiết, điểm xa nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc

Câu 7. Điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ khi không điều tiết là:

A.Điểm cực viễn

B.Điểm cực cận

C.Trong giới hạn nhìn rõ của mắt

D.Cách mắt 20cm

Câu 8. Điểm cực cận (Cc) của mắt là:

A.Khi mắt không điều tiết, điểm gần nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc

B.Khi mắt điều tiết tối đa, điểm gần nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc

C.Khi mắt điều tiết tối đa, điểm xa nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc

D.Khi mắt không điều tiết, điểm xa nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc

Câu 9. Mắt điều tiết mạnh nhất khi quan sát các vật đặt ở:

A.Điểm cực viễn

B.Điểm cực cận

C.Trong giới hạn nhìn rõ của mắt

D.Cách mắt 25cm

Câu 10. Xét về phương diện quang hình, mắt có tác dụng tương đương với hệ quang học nào sau đây?

A.Hệ lăng kính

B.Hệ thấu kính hội tụ

C.Thấu kính phân kì

D.Hệ gương cầu

Câu 11. Khi nói về các tật của mắt, phát biểu nào sau đây là sai?

A.Mắt cận không nhìn rõ được các vật ở xa, chỉ nhìn rõ được các vật ở gần

B.mắt viễn không nhìn rõ được các vật ở gần, chỉ nhìn rõ được các vật ở xa

C.Mắt lão không nhìn rõ các vật ở gần cũng không nhìn rõ được vật ở xa

D.Mắt lão có khả năng quan sát hoàn toàn giống mắt cận và mắt viễn

Câu 12. Khi nói về các tật của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Mắt cận không nhìn rõ được các vật ở gần, chỉ nhìn rõ được các vật ở xa

B.Mắt viễn không nhìn rõ được các vật ở xa, chỉ nhìn rõ được các vật ở gần

C.Mắt lão không nhìn rõ các vật ở gần cũng không nhìn rõ được vật ở xa

D.Mắt lão có khả năng quan sát hoàn toàn giống mắt cận và mắt viễn

Câu 13. Khi nói về các cách sửa tật của mắt, phát biểu nào sau đây là sai?

A.Muốn sửa tật cận thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính phân kì có độ tụ phù hợp

B.Muốn sửa tật viễn thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính hội tụ có độ tụ phù hợp

C.Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính hai tròng gồm nửa trên là kính hội tụ, nửa dưới là kính phân kì

D.Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính hai tròng gồm nửa trên là kính phân kì, nửa dưới là kính hội tụ

Câu 14. Khi nói về các cách sửa tật của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Muốn sửa tật cận thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính hội tụ có độ tụ phù hợp

B.Muốn sửa thật viễn thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính phân kì có độ tụ phù hợp

C.Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính hai tròng gồm nửa trên là kính hội tụ, nửa dưới là kính phân kì

D.Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính hai tròng gồm nửa trên là kính phân kì, nửa dưới là kính hội tụ

Câu 15. Để khắc phục tật cận thị của mắt khi quan sát các vật ở vô cực mà mắt không điều tiết thì phải ghép thêm vào mắt một thấu kính:

A.Phân kì có độ tụ nhỏ

B.Phân kì có độ tụ thích hợp

C.Hội tụ có độ tụ nhỏ

D.Hội tụ có độ tụ thích hợp

Câu 16. Đối với mắt bị cận thị, nếu muốn quan sát các vật ở vô cực mà không điều tiết, thì cần đeo thêm một thấu kính:

A.Phân kì có độ tụ thích hợp

B.Phân kì có độ tụ nhỏ

C.Hội tụ có độ tụ thích hợp

D.Hội tụ có độ tụ nhỏ

Câu 17. Để khắc phục tật viễn thị của mắt khi quan sát các vật ở vô cực mà mắt không điều tiết thì phải ghép thêm vào mắt một thấu kính:

A.Phân kì có độ tụ nhỏ

B.Phân kì có độ tụ thích hợp

C.Hội tụ có độ tụ nhỏ

D.Hội tụ có độ tụ thích hợp

Câu 18. Đối với mắt bị viễn thị, nếu muốn quan sát các vật ở vô cực mà không điều tiết, thì cần đeo thêm một thấu kính:

A.Phân kì có độ tụ thích hợp

B.Phân kì có độ tụ nhỏ

C.Hội tụ có độ tụ thích hợp

D.Hội tụ có độ tụ nhỏ

Câu 20. Khi nhìn vật trên trục của mắt, khoảng cách từ vật thay đổi mà mắt vẫn nhìn được vật là do:

A.Tiêu cự của mắt thay đổi do điều tiết, khoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến võng mạc không thay đổi

B.Tiêu cự của mắt không thay đổi nhưng do điều tiết nên khoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến võng mạc thay đổi

C.Tiêu cự của mắt thay đổi do điều tiết, đồng thời khoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến võng mạc cũng thay đổi

D.Tiêu cự của mắt không thay đổi, nhưng do điều tiết làm cho khoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến vật thay đổi tương ứng

Câu 21. Ý kiến nào sau đây đúng về sự điều tiết của mắt?

A.Khi nhìn được vật đặt tại điểm cực cận thì mắt phải điều tiết tối đa

B.Khi nhìn được vật đặt tại điểm cực viễn thì mắt phải điều tiết tối đa

C.Khi nhìn được vật đặt tại điểm cực cận thì mắt không phải điều tiết

D.Khi nhìn được vật đặt tại điểm cực cận thì mắt không phải điều tiết tối đa

Câu 22. Mắt tốt thì không có biểu hiện:

A.Nhìn được vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết

B.Khoảng cực cận của mắt khoảng 25cm trở lại

C.Nhìn được vật ở vô cực nhưng mắt phải điều tiết

D.Khi không điều tiết, tiêu điểm của mắt ở võng mạc

Câu 23. Mắt không có tật là mắt:

A.Khi không điều tiết, có tiêu điểm nằm trên võng mạc

B.Khi điều tiết, có tiêu điểm nằm trên võng mạc

C.Khi không điều tiết, có tiêu điểm nằm sau võng mạc

D.Khi điều tiết, có tiêu điểm nằm trước võng mạc

Câu 24. Để nhìn rõ một vật, cần có các điều kiện:

A.Vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt, góc trông vật lớn hơn hoặc tối thiểu là bằng năng suất phân ly

B.Vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt, góc trông vật nhỏ hơn hoặc tối đa là bằng năng suất phân ly

C.Vật nằm trong khoảng cực cận của mắt, góc trông vật lớn hơn hoặc tối thiểu là bằng năng suất phân ly

D.Vật nằm ngoài khoảng cực viễn của mắt, góc trông vật lớn hơn hoặc tối thiểu là bằng năng suất phân ly

Câu 25. Người có mắt bị cận thì

A.Không thể nhìn được vật trong khoảng nhìn rõ của mắt

B.Nhìn được vật ở vô cực nếu đeo kính hội tụ

C.Có khoảng cực cận lớn hơn ở mắt tốt

D.Có khoảng cực viễn hữu hạn

Câu 26. Ý kiến nào sau đây không đúng về mắt viễn?

A.Không nhìn được vật ở vô cực nếu mắt không điều tiết

B.Khoảng cực cận lớn hơn so với mắt tốt

C.Để nhìn được các vật nhỏ ở gần mắt như mắt tốt thì phải đeo thấu kính hội tụ có độ tụ thích hợp

D.Nhìn được vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết

Câu 27. Ý kiến nào sau đây đúng về mắt viễn?

A.Không nhìn được vật ở vô cực nếu mắt không điều tiết.

B.Khoảng cực cận nhỏ hơn so với mắt tốt

C.Để nhìn được các vật nhỏ ở gần mắt như mắt tốt thì phải đeo thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp

D.Nhìn được vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết

Câu 28. Sự điều tiết của mắt là gì ?

A. thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật quan sát hiện rõ nét trên màng lưới.

B. thay đổi đường kính  của con ngươi để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt.

C. thay đổi vị trí của vật để ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới.

D. thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới để ảnh của vật hiện rõ nét trên võng mạc.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 31 Mắt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 15B
Câu 2CCâu 16A
Câu 3CCâu 17D
Câu 4BCâu 18C
Câu 5BCâu 19A
Câu 6DCâu 20A
Câu 7ACâu 21A
Câu 8BCâu 22C
Câu 9BCâu 23A
Câu 10BCâu 24A
Câu 11DCâu 25D
Câu 12CCâu 26D
Câu 13CCâu 27A
Câu 14DCâu 28A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X