Một học sinh đang ngắm chừng một tiêu bản qua kính hiển vi. Đáp án nào sau đây

15/01/2021 17

Câu Hỏi:
Một học sinh đang ngắm chừng một tiêu bản qua kính hiển vi. Đáp án nào sau đây sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đáp án cần chọn là: A
A - sai vì tiêu bản phải nằm ngoài khoảng ${O}_1{F}_1$và gần ${F}_1$
B, C, D - đúng

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X