Một học sinh đang ngắm chừng một tiêu bản qua kính hiển vi. Đáp án nào sau đây

Xuất bản: 15/01/2021 - Cập nhật: 15/01/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một học sinh đang ngắm chừng một tiêu bản qua kính hiển vi. Đáp án nào sau đây sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án cần chọn là: A
A - sai vì tiêu bản phải nằm ngoài khoảng ${O}_1{F}_1$và gần ${F}_1$
B, C, D - đúng

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X