Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 30: Các dạng bài tập thấu kính

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 ài 30: Các dạng bài tập thấu kính có đáp án

Câu 2. xy là trục chính của thấu kính, AB là vật thật, A'B' là ảnh:
xy là trục chính của thấu kính, AB là vật thật, A
Hãy cho biết A'B' là ảnh gì?

A. Ảnh ảo.

B. Ảnh thật.

C. Ảnh đối xứng.

D. Không xác định được.

Câu 3. xy là trục chính của thấu kính, AB là vật thật, A'B' là ảnh:
xy là trục chính của thấu kính, AB là vật thật, A
Thấu kính thuộc loại nào và vật được đặt bên trái hay bên phải thấu kính theo hướng vào của mắt ta?

A. Thấu kính hội tụ và vật đặt bên trái thấu kính.

B. Thấu kính hội tụ và vật đặt bên phải thấu kính.

C. Thấu kính phân kì và vật đặt bên trái thấu kính.

D. Thấu kính phân kì và vật đặt bên phải thấu kính

Câu 4. Trong hình sau, S - là điểm vật thật, S'- là điểm ảnh, xy- là trục chính thấu kính. Hãy cho biết S' là ảnh gì và thấu kính thuộc loại nào?
  Trong hình sau, S - là điểm vật thật, S'- là điểm ảnh,  xy- là trục chính thấu

A. Ảnh ảo và thấu kính phân kỳ.

B. Ảnh thật và thấu kính hội tụ.

C. Ảnh ảo và thấu kính hội tụ.

D. Ảnh thật và thấu kính phân kỳ.

Câu 6. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự ${f}{=}10{cm}$. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính, cách thấu kính 30cm . Tính chất của ảnh và số phóng đại ảnh là:

A. Ảnh ảo cùng chiều với vật ${k}{=}0,5$.

B. Ảnh thật cùng chiều với vật ${k}{=}{-}0,5$.

C. Ảnh ảo ngược chiều với vật ${k}{=}0,5$.

D. Ảnh thật ngược chiều với vật ${k}{=}{-}0,5$.

Câu 11. Vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính tại A cho ảnh A'B'. Biết A'B' cao gấp 3 lần AB và cách AB một khoảng 120cm . Thấu kính này là thấu kính:

A. Phân kỳ có tiêu cự 45 cm

B. Hội tụ có tiêu cự 22,5 cm

C. Hội tụ có tiêu cự 45cm.

D. Phân kỳ có tiêu cự 22,5 cm.

Câu 14. Cho một thấu kính L có độ tụ D = 5dp. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh tạo bởi một vật AB cao 2cm , vuông góc với trục chính. Cho biết: AB là vật thật, cách L là 10cm :

A. Ảnh thật cách thấu kính ${d}{’}{=}40 cm$; Độ lớn của ảnh ${A}{’}{B}{’}{=}8 cm$

B. Ảnh ảo cách thấu kính ${d}{’}{=}{-}40 cm$; Độ lớn của ảnh ${A}{’}{B}{’}{=}8 cm$

C. Ảnh thật cách thấu kính ${d}{’}{=}20 cm$; Độ lớn của ảnh ${A}{’}{B}{’}{=}4 cm$

D. Ảnh ảo cách thấu kính ${d}{’}{=}{-}20 cm$; Độ lớn của ảnh ${A}{’}{B}{’}{=}4 cm$

Câu 15. Cho một thấu kính L có độ tụ 5 dp. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh tạo bởi một vật AB cao 2cm , vuông góc với trục chính. Cho biết: AB là vật thật, cách L là 30cm :

A. Ảnh thật cách thấu kính ${d}{’}{=}60 cm$; Độ lớn của ảnh ${A}{’}{B}{’}{=}4 cm$

B. Ảnh ảo cách thấu kính ${d}{’}{=}{-}60 cm$; Độ lớn của ảnh ${A}{’}{B}{’}{=}4 cm$

C. Ảnh thật cách thấu kính ${d}{’}{=}90 cm$; Độ lớn của ảnh ${A}{’}{B}{’}{=}6 cm$

D. Ảnh ảo cách thấu kính ${d}{’}{=}{-}90 cm$; Độ lớn của ảnh ${A}{’}{B}{’}{=}6 cm$

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 30: Các dạng bài tập thấu kính

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 13 C
Câu 2 A Câu 14 D
Câu 3 B Câu 15 A
Câu 4 B Câu 16 A
Câu 5 B Câu 17 C
Câu 6 D Câu 18 A
Câu 7 C Câu 19 C
Câu 8 D Câu 20 D
Câu 9 C Câu 21 B
Câu 10 D Câu 22 D
Câu 11 B Câu 23 C
Câu 12 B Câu 24 B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X