Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 32 Kính lúp

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 bài 32 Kính lúp có đáp án

Câu 1. Kính lúp là dụng cụ quang dùng để:

A.Bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông của các vật nhỏ

B.Tạo ra một ảnh thật, lớn hơn vật và thu trên màn để quan sát vật rõ hơn

C.Bổ trợ cho mắt cận thị quan sát được những vật ở rất xa

D.Tạo ra một ảnh thật, lớn hơn vật và trong giới hạn nhìn rõ của mắt

Câu 2. Kính lúp là dụng cụ quang dùng để:

A.Bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông của các vật rất nhỏ

B.Tạo ra một ảnh thật, nhỏ hơn vật và thu trên màn để quan sát vật rõ hơn

C.Bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông của các vật nhỏ

D.Tạo ra một ảnh thật, nhỏ hơn vật và trong giới hạn nhìn rõ của mắt

Câu 3. Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là sai?

A.Kính lúp là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông quan sát các vật nhỏ

B.Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh ảo có số phóng đại lớn

C.Kính lúp đơn giản là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

D.Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh thật có số phóng đại lớn

Câu 4. Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Kính lúp là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông quan sát các vật nhỏ

B.Vật cần quan sát đặt trước kính lớp cho ảnh thật có số phóng đại lớn

C.Kính lúp đơn gian là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài (vài mét)

D.Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh thật có số phóng đại lớn

Câu 5. Kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một:

A.Thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

B.Thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn

C.Lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang nhỏ

D.Lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang là góc vuông

Câu 7. Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực được tính bằng công thức nào sau đây?

A.${G}_{∞}{=}\dfrac{ OC_C}{f}$

B.${G}_{∞}{=}\dfrac{f}{{O}{C}_{V}}$

C.${G}_{∞}{=}\dfrac{{O}{C}_{V}}{f}$

D.${G}_{∞}{=}\dfrac{f}{ OC_C}$

Câu 11. Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép ngắm chừng ở vô cực?

A.Dời vật

B.Dời thấu kính

C.Dời mắt

D.Không có cách nào

Câu 12. Ý kiến nào sau đây sai khi nói về kính lúp?

A.Kính lúp là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt trong việc quan sát vật nhỏ

B.Kính lúp là một thấu kính hội tụ hoặc hệ ghép tương đương với một thấu kính hội tụ. Tiêu cự kính lúp vào khoảng vài cm

C.Số bội giác vô cực của kính lúp là: ${G}_{∞}{=}\dfrac{ OC_C}{f}$

D.Số bội giác vô cực của kính lúp không phụ thuộc vào khoảng cực cận của mắt mỗi người

Câu 13. Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về kính lúp?

A.Kính lúp là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt trong việc quan sát vật rất rất nhỏ

B.Kính lúp là một thấu kính hội tụ hoặc hệ ghép tương đương với một thấu kính hội tụ. Tiêu cự kính lúp vào khoảng vài mét

C.Số bội giác vô cực của kính lúp là: ${G}_{∞}{=}\dfrac{ OC_C}{f}$

D.Số bội giác vô cực của kính lúp không phụ thuộc vào khoảng cực cận của mắt mỗi người

Câu 14. Khi xác định số bội giác của kính lúp, góc ${α}_0$ được gọi là

A.Góc trông nhỏ nhất để phân biệt được điểm đầu và cuối của vật

B.Góc trông vật có giá trị lớn nhất

C.Góc trông vật đặt tại điểm cực viễn của mắt

D.Góc trông ảnh ảo của vật khi nhìn qua kính lúp

Câu 15. Để ngắm chừng qua kính lúp, thao tác nào sau đây không đúng?

A.Đặt vật nhỏ ngoài khoảng OF của kính

B.Đặt vật nhỏ trong khoảng OF của kính

C.Mắt đặt sau kính lúp để quan sát ảnh ảo của vật

D.Điều chỉnh vị trí vật hoặc kính để ảnh ảo rơi vào khoảng nhìn rõ của mắt

Câu 16. Để ngắm chừng qua kính lúp, thao tác nào sau đây đúng?

A.Đặt vật nhỏ ngoài khoảng OF của kính

B.Đặt vật nhỏ trong khoảng OF của kính

C.Mắt đặt trước kính lúp để quan sát ảnh ảo của vật

D.Điều chỉnh vị trí vật hoặc kính để ảnh ảo rơi ngoài khoảng nhìn rõ của mắt

Câu 17. Khi ngắm chừng vô cực qua kính lúp:

A.Vật được đặt tại tiêu điểm vật của kính lúp

B.Phải đặt mắt sát kính mới quan sát được ảnh

C.Phải đặt mắt tại tiêu điểm ảnh của kính mới quan sát được ảnh

D.Số bội giác vô cực của kính với mọi người đều là ${G}_{∞}{=}\dfrac{25}{f}\left({{c}{m}}\right)$

Câu 18. Một kính lúp có ghi 3x. Số liệu này cho biết

A.Độ tụ của kính là 3dp

B.Số bội giác khi quan sát vật nhỏ qua kính là 3

C.Tiêu cự của kính là 3cm

D.Người mắt tốt, có ${Đ}{=}25{c}{m}$ mà ngắm chừng vô cực qua kính thì có số bội giác vô cực là 3

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 32 Kính lúp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 19C
Câu 2CCâu 20B
Câu 3DCâu 21C
Câu 4ACâu 22A
Câu 5ACâu 23B
Câu 6DCâu 24C
Câu 7ACâu 25C
Câu 8DCâu 26B
Câu 9ACâu 27D
Câu 10ACâu 28D
Câu 11CCâu 29C
Câu 12DCâu 30B
Câu 13CCâu 31A
Câu 14BCâu 32A
Câu 15ACâu 33B
Câu 16ACâu 34D
Câu 17ACâu 35D
Câu 18D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X