Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 32 Kính lúp

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 bài 32 Kính lúp có đáp án

Câu 1. Kính lúp là dụng cụ quang dùng để:
Câu 2. Kính lúp là dụng cụ quang dùng để:
Câu 3. Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 4. Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là đúng?
Câu 5. Kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một:
Câu 6. Một kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Một người mắt không có tật có khoảng cách từ mắt tới điểm cực cận ${D}{=} OC_C$ . Công thức xác định có bội giác khi người đó ngắm chừng ở vô cực là:
Câu 7. Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực được tính bằng công thức nào sau đây?
Câu 8. Một kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Một người mắt không có tật có khoảng cách từ mắt tới điểm cực cận ${D}{=} OC_C$. Công thức xác định có bội giác khi người đó ngắm chừng ở vô cực là:
Câu 9. Khi dùng kính lúp quan sát các vật nhỏ. Gọi ${α}$ và ${α}_{o}$lần lượt là góc trông của ảnh qua kính và góc trông trực tiếp vật khi đặt vật ở điểm cực cận của mắt. Số bội giác của mắt được tính theo công thức nào sau đây?
Câu 10. Khi dùng kính lúp quan sát các vật nhỏ. Gọi ${α}$ và ${α}_{o}$lần lượt là góc trông của ảnh qua kính và góc trông trực tiếp vật khi đặt vật ở điểm cực cận của mắt. Số bội giác của mắt được tính theo công thức nào sau đây?
Câu 11. Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép ngắm chừng ở vô cực?
Câu 12. Ý kiến nào sau đây sai khi nói về kính lúp?
Câu 13. Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về kính lúp?
Câu 14. Khi xác định số bội giác của kính lúp, góc ${α}_0$ được gọi là
Câu 15. Để ngắm chừng qua kính lúp, thao tác nào sau đây không đúng?
Câu 16. Để ngắm chừng qua kính lúp, thao tác nào sau đây đúng?
Câu 17. Khi ngắm chừng vô cực qua kính lúp:
Câu 18. Một kính lúp có ghi 3x. Số liệu này cho biết
Câu 19. Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 25cm đến vô cùng, dùng một kính lúp có độ tụ ${+}20{d}{p}$. Số bội giác của kính khi người này ngắm chừng không điều tiết là:
Câu 20. Một người mắt bình thường có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20cm quan sát một vật nhỏ nhờ một kính lúp trên vành ghi 5x .Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực có giá trị là:
Câu 21. Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ $\left({25{c}{m}{÷}{∞}}\right)$, dùng một kính lúp có độ tụ ${+}20{d}{p}$. Số bội giác của kính khi người này ngắm chừng ở điểm cực cận là:
Câu 22. Một thợ đồng hồ có giới hạn nhìn rõ từ 50cm đến ${∞}$ . Người này dùng kính lúp loại 5x để sửa đồng hồ. Kính cách mắt. Số bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận.
Câu 23. Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ $\left({25{c}{m}{÷}{∞}}\right)$ , dùng một kính lúp có độ tụ ${+}20{d}{p}$ . Kính lúp để cách mắt 10cmvà mắt ngắm chừng ở điểm cách mắt 50cm . Số bội giác của kính lúp đó là:
Câu 24. Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ $\left({25{c}{m}{÷}{∞}}\right)$ , dùng một kính lúp có độ tụ ${+}10{d}{p}$ . Kính lúp để cách mắt 5cm và mắt ngắm chừng ở điểm cách mắt 45cm . Số bội giác của kính lúp đó là:
Câu 25. Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ $\left({10{c}{m}{÷}50{c}{m}}\right)$ , dùng một kính lúp có độ tụ ${+}8{d}{p}$ . Số bội giác của kính khi người này ngắm chừng ở điểm cực cận là:
Câu 26. Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ $\left({10{c}{m}{÷}60{c}{m}}\right)$, dùng một kính lúp có độ tụ ${+}25{d}{p}$ . Số bội giác của kính khi người này ngắm chừng ở điểm cực cận là:
Câu 27. Trên vành kính lúp có ghi 10x , tiêu cự của kính là:
Câu 28. Trên vành kính lúp có ghi 4x , tiêu cự của kính là:
Câu 29. Một người có khoảng nhìn rõ từ 10cm đến 50cm , quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, trên kính có ghi 2x , mắt đặt tại tiêu điểm chính của kính. Số bội giác của kính là:
Câu 30. Một người có khoảng nhìn rõ từ 10cm đến 60cm , quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, trên kính có ghi 4x , mắt đặt tại tiêu điểm chính của kính. Số bội giác của kính là:
Câu 31. Một người đặt mắt cách kính lúp một khoảng ${l}$ để quan sát một vật nhỏ, trên kính có ghi 5x. Để số bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chứng, thì khoảng cách ${l}$ phải bằng:
Câu 32. Một người đặt mắt cách kính lúp một khoảng ${l}$ để quan sát một vật nhỏ, trên kính có ghi 4x. Để số bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chứng, thì khoảng cách ${l}$phải bằng:
Câu 33. Một người có mắt không bị tật và có khoảng cực cận là 25cm . Để quan sát một vật nhỏ người này sử dụng một kính lúp có độ tự 20dp. Số bội giác của kính lúp khi người này ngắm chừng ở vô cực là:
Câu 34. Một kính lúp có tiêu cự ${f}{=}5{c}{m}$ . Người quan sát mắt không có tật, có khoảng nhìn rõ ngắn nhất ${Đ}{=}25{c}{m}$ . Số bội giác của kính lúp khi người đó ngắm chừng ở vô cực bằng:
Câu 35. Người ta dùng một thấy kính hội tụ có tiêu cự để làm kính lúp. Độ bội giác của kính này là:

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 32 Kính lúp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 19C
Câu 2CCâu 20B
Câu 3DCâu 21C
Câu 4ACâu 22A
Câu 5ACâu 23B
Câu 6DCâu 24C
Câu 7ACâu 25C
Câu 8DCâu 26B
Câu 9ACâu 27D
Câu 10ACâu 28D
Câu 11CCâu 29C
Câu 12DCâu 30B
Câu 13CCâu 31A
Câu 14BCâu 32A
Câu 15ACâu 33B
Câu 16ACâu 34D
Câu 17ACâu 35D
Câu 18D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X