Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ vua Trần

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ vua Trần như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, vua cho bắt giam sứ giả vào ngục.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X